Visedekan for profesjonsutdanningene ved Handelshøyskolen, Høgskolen i Sørøst-Norge

Kode: 24343
Denne annonsen er utgått på dato

Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Høgskolens hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Visedekan for profesjonsutdanningene ved Handelshøyskolen

Ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), Handelshøyskolen, er det ledig åremålsstilling som visedekan for profesjonsut­danningene gjeldende for en periode på fire år. Det er mulig å søke forlengelse av åremålsperioden med inntil to perioder. Tiltredelse 01.01.2018, arbeidssted i henhold til avtale.

Fakultetene i HSN ledes av en tilsatt dekan som er enhetlig leder med hovedansvar for utdanning, forskning, internasjonalisering og samfunnskontakt ved fakultetet. Dekanen har også ansvar for fakultetets økonomi, administrative virksomhet og oppdragsvirksomhet, samt har personalansvar for alle med tilsettingsforhold på fakultetet.

Visedekan for profesjonsutdanningene vil ha et delegert ansvar for fakultetets profesjons- og bachelorutdanninger, med hovedfokus på økonomi- og administrasjonsutdanningene. Vise­dekanen skal ha operative oppgaver innenfor sitt ansvarsområde, og kan representere fakultetet eksternt. Visedekan inngår i fakultetets ledergruppe og har dekan som nærmeste leder.

Høgskolen er i en utviklings- og omstillingsprosess og har ambisjoner om å oppnå universi­tetsstatus. Denne ambisjonen og andre utfordringer i universitets- og høgskolesektoren medfører behov for kontinuerlig endring og omstilling av virksomheten, faglig utvikling, omdisponering av ressurser og økt inntjening. Visedekan har en sentral rolle i dette arbeidet.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Strategi og overordnet ledelse

 • Strategisk ansvar for utvikling og samordning av profesjons- og bachelorut­danningene, med hovedfokus på økonomi- og administrasjonsutdanningene ved fakultetet
 • Være en aktiv støttespiller for dekan og instituttlederne
 • Ansvar for god intern og ekstern strategisk samhandling, ved bl.a. å koordinere og sikre helhetlige studieprogram, inklusiv EVU-aktivitet, vurdere sambruk av emner mellom studieprogram og studiesteder, samt fokusere på praksis- og arbeidsrelaterte tilbud for studentene

Ledelse og utvikling av fakultetet

 • Utvikle, stimulere og kvalitetssikre fagmiljøene slik at profesjonsutdanningenes faglige mål blir realisert
 • Skape enhetlige og forutsigbare rammevilkår for profesjons- og bachelorutdanningene, med hovedfokus på økonomi- og administrasjonsutdanningene
 • I samråd med dekan og instituttledere, følge opp sentrale vedtak og kvalitetssikre gjennomføringen av disse på programnivå
 • I samråd med dekan og instituttledere lede utdanningene i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, reglement, avtaler og retningslinjer
 • Videreutvikle utdanningene med kapasitet til omstilling, som er konkurransedyktig og internasjonalt aktiv
 • I samråd med dekan og instiuttledere sørge for at utdanningenes ressurser brukes effektivt og i samsvar med de rammer og mål som er gitt av fakultetets ledelse
 • I samarbeid med fakultetsledelsen og programråd tilrettelegge for studentmobilitet

Samarbeid internt og eksternt

 • Utvikle faglig samarbeid på tvers av fakultetets institutter, fagområder og studiesteder og med relevante fagmiljøer ved andre fakultet
 • Være aktivt med i samhandling med arbeids- og samfunnsliv i regionen og nasjonale og internasjonale kunnskapsaktører
 • Delta på nasjonale og internasjonale fagpolitiske arenaer

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på førstestillingsnivå innenfor fakultetets fagområder
 • Tidligere ledererfaring er ønskelig
 • Erfaring fra forskningsledelse og/eller utdanningsledelse er ønskelig
 • Erfaring med strategi-, endrings- og omstillingsprosesser er ønskelig
 • Må beherske norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig

Personlig kompetanse som vektlegges

 • Samarbeidsorientert, resultatorientert og beslutningsdyktig
 • Løsnings- og utviklingsorientert
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • Motiverende og inkluderende lederstil
 • Strukturert og planmessig
 • God organisasjonsforståelse

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling

 • Godt sosialt miljø

 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse

 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og øvrige betingelser

 • Stilling som visedekan (stillingskode 1474 dekan) lønnes i lønnstrinn 80 – 87 som utgjør kr. 792.700 - 966.900. Lønnsplassering etter tjenesteansiennitet. Fra lønn trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Det gjøres oppmerksom på at stillingen omfattes av HTA § 13 (4) og derfor som hovedregel ikke gis rett til overtidsgodtgjørelse.
 • Arbeidsgiver dekker kostnader til mobiltelefon og internettabonnement

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Tilsettingsorgan er styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kan dekan Hans Anton Stubberud, tlf. 31008744/90066401 kontaktes.

Slik søker du

Høgskolen i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søknadsfrist: 1. september 2017.

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Høgskolen i Sørøst-Norge
Nettside Trykk her
Sted 3603 Kongsberg
Tittel Visedekan for profesjonsutdanningene ved Handelshøyskolen, Høgskolen i Sørøst-Norge
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Kirke/Undervisning/Forskning
Kategori Utdanning/Undervisn./Forskn.
  Universitet/Høgskole
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger

Kontakt

Kontakt Hans Anton Stubberud
Tittel Dekan
Telefon 31 00 87 44
Mobil 900 66 401
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring