Dekan ved Handelshøyskolen, Høgskolen i Sørøst-Norge

Kode: 24345
Denne annonsen er utgått på dato

Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Høgskolens hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Dekan ved Handelshøyskolen

Ved Høgskolen i Sørøst-Norge er det ledig åremålsstilling som dekan ved Handelshøyskolen for en periode på fire år. Det er mulig å søke forlengelse av åremålsperioden med inntil to perioder. Tiltredelse 01.01.2018, arbeidssted i henhold til avtale.

Fakultetet skal tilby utdanning, forskning og kunnskapsformidling av høy kvalitet innenfor fagområdene økonomi, administrasjons- og ledelsesfag. Fakultetet kan også bli vertskap for tverrgående initiativ (tverrfaglige satsningsområder, studieprogrammer, forskningssentra).

Dekan er fakultetets øverste leder med ansvar for utdanning, forskning, internasjonalisering, samfunnskontakt samt administraive funksjoner.

Høgskolen er i en utviklings- og omstillingsprosess og har ambisjoner om å oppnå universi­tetsstatus. Denne ambisjonen og andre utfordringer i universitets- og høgskolesektoren medfører behov for kontinuerlig endring og omstilling av virksomheten, faglig utvikling, omdisponering av ressurser og økt inntjening. Dekan har en sentral rolle i dette arbeidet.

Dekanen representerer fakultetet utad og inngår i høgskolens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

Strategi og overordnet ledelse

 • Ivareta overordnet strategisk ledelse av fakultetets utdannings-, forsknings- og formidlingsvirksomhet
 • Bidra i utvikling og realisering av HSNs overordnede strategier og mål
 • Bidra til god intern og ekstern strategisk samhandling

Ledelse og utvikling av fakultetet

 • Utvikle fagmiljøene innen utdanning, forskning og formidling slik at høgskolens faglige mål blir realisert
 • Stimulere og kvalitetssikre FoU aktiviteten ved fakultetet
 • Skape enhetlige og forutsigbare rammevilkår for utdanning og forskning ved instituttene
 • Følge opp sentrale vedtak og kvalitetssikre gjennomføringen av disse på fakultets- og instituttnivå
 • Planlegge, gjennomføre, kvalitetssikre og revidere fakultetets studietilbud
 • Lede fakultetet i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, reglement, avtaler og retningslinjer
 • Utvikle en organisasjon med kapasitet til omstilling, som er konkurransedyktig og internasjonalt aktiv
 • Personal-, økonomi- og resultatansvar for fakultetet. Ansvar for at fakultetets samlede ressurser brukes effektivt og i samsvar med de rammer og mål som er gitt av høgskole­styret og høgskolens ledelse
 • Lede arbeidet med utvikling av egnet struktur på eget fakultet

Samarbeid internt og eksternt

 • Legge til rette for faglig samarbeid mellom fag- og profesjonsområder og på tvers av studiesteder
 • Legge til rette for samhandling med arbeids- og samfunnsliv i regionen og nasjonale og internasjonale kunnskapsaktører
 • Delta på nasjonale og internasjonale fagpolitiske arenaer
 • Bidra til utvikling av regionalt arbeids- og samfunnsliv

Myndighet/beslutningsnivå

 • Myndighet tillagt stillingen er delegert fra rektor, og dekan rapporterer til rektor
 • Stillingen inngår i høgskolens ledergruppe og har sammen med ledergruppen et ansvar og forpliktelse for HSNs strategi, målsettinger og verdigrunnlag

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning og kompetanse med minimum førsteamanuensiskompetanse innenfor fakultetets fagområder
 • Ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner og med gode resultater
 • Erfaring fra forskningsledelse og/eller utdanningsledelse
 • Erfaring med strategi-, endrings- og omstillingsprosesser på tilsvarende nivå
 • Erfaring med regionalt samarbeid og utviklingsarbeid/innovasjon
 • Må beherske norsk og engelsk godt både muntlig og skriftlig

Det vil bli lagt vekt på at søkere har/er:

 • Samarbeidsorientert, resultatorientert og beslutningsdyktig
 • Løsnings- og utviklingsorientert
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • Motiverende og inkluderende lederstil
 • Strukturert og planmessig
 • God organisasjonsforståelse

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og øvrige betingelser

 • Stilling som dekan (stillingskode 1474) lønnes i lønnstrinn 88 – 93, som utgjør kr. 989 000 - 1 100 800 i året. Lønnsplassering etter tjenesteansiennitet. Fra lønn trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Det gjøres oppmerksom på at stillingen omfattes av HTA § 13 (4) og derfor som hovedregel ikke gis rett til overtidsgodtgjørelse.
 • Arbeidsgiver dekker kostnader til mobiltelefon og internettabonnement

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Tilsettingsorgan er styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn og kvinner oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kan rektor Petter Aasen, tlf. 995 29 024 kontaktes.

Slik søker du

Høgskolen i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søknadsfrist: 1. september 2017.

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Høgskolen i Sørøst-Norge
Nettside Trykk her
Sted 3603 Kongsberg
Tittel Dekan ved Handelshøyskolen, Høgskolen i Sørøst-Norge
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Kirke/Undervisning/Forskning
Kategori Utdanning/Undervisn./Forskn.
  Universitet/Høgskole
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger

Kontakt

Kontakt Petter Aasen
Tittel Rektor
Mobil 995 29 024
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring