Avdelingsdirektør, Hamar eller Oslo, Statens sivilrettsforvaltning

Kode: 24447
Denne annonsen er utgått på dato

Statens sivilrettsforvaltning har en bred oppgaveportefølje og forvalter statlige ordninger på tvers av sivil- og strafferetten. Ordningene skal sikre individets rettigheter, rettslikhet og bidra til god rettspleie. Våre arbeidsoppgaver er i stor grad knyttet til behandling av enkeltsaker innenfor blant annet områdene vergemål, rettshjelp, erstatning etter strafforfølging og voldsoffererstatning. Statens sivilrettsforvaltning er også sentral vergemålsmyndighet. Vi har etatsstyringsansvaret for fylkesmennene på områdene vergemål og rettshjelp. Vi har i tillegg etatsstyringsansvaret for Kontoret for voldsoffererstatning. Vi utøver sekretariatsfunksjonen for Den rettsmedisinske kommisjon, Barnesakkyndig kommisjon, Barnevernets tvisteløsningsnemnd, Erstatningsnemnda for voldsofre, Stortingets utvalg for rettferdsvederlag, Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll og Konkursrådet. Statens sivilrettsforvaltning forvalter også garantiordningen for bobehandling ved mistanke om økonomisk kriminalitet samt tilskuddsordningen for spesielle rettshjelpstiltak.

Vi har for tiden om lag 70 medarbeidere og holder til i sentrale lokaler i Oslo og på Hamar. Se www.sivilrett.no for nærmere informasjon.

Avdelingsdirektør

Vil du være leder med ansvar for fagområder av stor samfunnsmessig betydning?

Det er ledig fast nyopprettet stilling som avdelingsdirektør for Vergemåls- og rettshjelpsavdelingen.

Statens sivilrettsforvaltning er en organisasjon i utvikling og er for tiden i en omorganiseringsprosess. Digitalisering står sentralt i videreutviklingen. Vi søker etter en engasjert og nytenkende leder som skal etablere og lede den nye avdelingen. Avdelingen holder til på Hamar og i Oslo og består av om lag 20 medarbeidere. Vi ønsker oss en synlig og samlende leder som er god til å motivere, lede og utvikle medarbeiderne. Vedkommende må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og også bidra aktivt i ledergruppen. Det vil bli stilt krav om god gjennomføringsevne, helhetlig oppgaveforståelse og evne til å se fagområder på tvers.

Avdelingen har blant annet ansvar for fagområdene vergemål og fri rettshjelp. Statens sivilrettsforvaltning har som sentral vergemålsmyndighet direktoratsfunksjon og faglig ansvar for vergemålsordningen. Vi er klageinstans og skal føre tilsyn med oppgavene til fylkesmannen etter vergemålsloven og ha et overordnet ansvar for finansforvaltningen. Vi har i tillegg et overordnet ansvar for informasjon og opplæring i vergemålsforvaltningen. Statens sivilrettsforvaltning har også det faglige ansvaret for ordningen med fri rettshjelp og er blant annet klageinstans for vedtak etter rettshjelploven.

Nærmere informasjon om Statens sivilrettsforvaltning og våre fagområder finner du på www.sivilrett.no.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle avdelingen og ha det overordnede ansvaret for mål- og resultatoppnåelse og oppgaver som tilligger avdelingen
 • Ha personalansvar for de ansatte i avdelingen
 • Bidra til utforming og realisering av virksomhetens strategi på områdene
 • Være pådriver for å videreutvikle fagområdene som tilligger avdelingen
 • Være en aktiv deltaker i ledergruppen med et helhetlig perspektiv og som bidrar til virksomhetens samlede måloppnåelse
 • Ansvar for å bidra til en effektiv vergemåls- og rettshjelpsforvaltning med høy fagkompetanse og kvalitet

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning på master-/hovedfagsnivå, eksempelvis innenfor jus, samfunnsvitenskap eller ledelse
 • God forståelse for offentlig forvaltning og statlig styring
 • God gjennomføringsevne og kunne vise til tidligere dokumenterte og oppnådde resultater
 • Strategiske og analytiske evner
 • Evne til å tenke helhetlig og se fagområder på tvers
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Tidligere ledererfaring er en fordel, særlig fra statlig virksomhet

Personlige egenskaper:

 • Endringsvillig, initiativrik, målbevisst og resultatorientert
 • Nytenkende, motiverende og engasjert
 • Samlende og med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet
 • Trygg i lederrollen og ha evnen til å motivere og inspirere medarbeiderne
 • Fleksibel, lojal og høy grad av selvstendighet

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • •Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en spennende kompetansevirksomhet i utvikling
 • Godt tverrfaglig og dynamisk miljø med høyt tempo
 • Gode muligheter for faglig vekst og utvikling
 • Fleksitid og trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Fast stilling som avdelingsdirektør (stillingskode 1060) innenfor lønnsspennet kr 860.000-1.000.000 per år avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særlig kvalifiserte søkere.

Arbeidssted er: Hamar og Oslo. Stillingen krever reisevirksomhet.

Staten legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Menn og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke på stillingen. Statens sivilrettsforvaltning er en IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Ved tilsetting gjelder 6 måneders prøvetid. Det blir trukket 2 % av bruttolønn som innskudd til Statens pensjonskasse.

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med:

 • direktør Anne Pauline Jensen, telefon 22 99 13 27/986 55 155
 • Assisterende direktør Thomas Laurendz Bornø, telefon 22 99 13 31/920 89 336

Søknadsfrist: 15. oktober 2017

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Statens sivilrettsforvaltning
Nettside Trykk her
Sted Hamar
Tittel Avdelingsdirektør, Hamar eller Oslo, Statens sivilrettsforvaltning
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Forskning/Utvikling
  FoU samf.vitenskap og humanistiske fag
Kategori Konsulenter/Frie yrker
  Juridiske tjenester
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Retts- og fengselsvesen
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger
Kategori Sosial/barnevern
  Annet

Kontakt

Kontakt Anne Pauline Jensen
Tittel direktør
Telefon 22 99 13 27
Mobil 986 55 155

Kontakt

Kontakt Thomas Laurendz Bornø
Tittel Assisterende direktør
Telefon 22 99 13 31
Mobil 920 89 336
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring