Avdelingssjef - Medisinsk avdeling, Elverum, Sykehuset Innlandet HF

Kode: 24580

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Elverum-Hamar har rundt 1600 ansatte og behandler årlig 150 000 pasienter. Divisjonen er hovedsenter for øye, karkirurgi, urologi og mammae-endokrin kirurgi og har avdelinger i indremedisin, onkologi, akuttmedisin, ortopedi, gastrokirurgi, øre/nese/hals, bildediagnostikk, barn og ungdom, gynekologi og føde-barsel.

Avdelingssjef - Medisinsk avdeling, Elverum


Ved Sykehuset Innlandet, divisjon Elverum – Hamar, Medisinsk avdeling er det ledig fast stilling som avdelingssjef fra 1.4.2018.

Avdelingssjefen har det overordnede og helhetlige ansvaret for avdelingens utvikling og drift, rapporterer til divisjonsdirektør og inngår i divisjonens ledergruppe. Stillingen gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et sykehusmiljø som er i kontinuerlig endring, og hvor de ansattes kompetanse er sykehusets største ressurs.

Medisinsk avdeling, Elverum er lokalsykehus for en befolkning på 61.000. Avdelingen består av to sengeposter, dialyseavdeling og poliklinikker innen fagområdene hjerte-, lunge-, gastro-, hud-, onkologi-, og nyre. Avdelingen dekker hele Hedmark innenfor nefrologi, spesiell lungemedisin og implantasjon av pacemakere. Avdelingssjef leder et lederteam på 6 nivå 4 ledere, og avdelingen har til sammen ca 140 årsverk. Medisinsk avdeling har en årlig aktivitet på ca 17 000 polikliniske konsultasjoner, 6300 dagbehandlinger og ca 4500 liggedøgn på sengepost.

Avdelingssjefen må ha bred faglig innsikt i både avdelingens fagområde og i ledelsesfaget, samt god innsikt i sykehusdrift generelt.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ledelsesansvar for drift, økonomi, personal og fagutøvelse i avdelingen
 • Ledelse er stillingens hovedfunksjon, men stillingen kan kombineres med klinisk virksomhet etter avtale
 • Avdelingssjef rapporterer til divisjonsdirektør og inngår i divisjonens ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning på høgskole- /universitetsnivå, samt lederutdanning
 • Ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet, gjerne fra endringsledelse, omstillings - og forbedringsarbeid
 • Kjennskap og erfaring fra spesialisthelsetjenesten er en fordel
 • Dersom søker ikke har relevant ledererfaring/utdanning vil annen realkompetanse og personlig egnethet kunne kompensere for dette kravet.

Personlige egenskaper

 • Evne til strategisk ledelse og samhandling
 • Strukturert og beslutningsdyktig med gjennomføringsevne
 • Resultat - og løsningsorientert, med god organisasjonsforståelse og evne til å tenke helhetlig
 • Gode motivasjons-, kommunikasjons - og formidlingsevner
 • Budsjett - og økomomiforståelse
 • Personlig egnethet vil være avgjørende og få stor betydning i utvelgelsen

Vi tilbyr

 • Arbeid i en spennende organisasjon i utvikling med høyt kvalifisert fagpersonell
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning KLP
 • Bistand til å skaffe overgangsbolig ved behov
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

 

Søknadsfrist: 31. desember 2017.

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Sykehuset Innlandet HF
Nettside Trykk her
Sted 2418 Elverum
Tittel Avdelingssjef - Medisinsk avdeling, Elverum, Sykehuset Innlandet HF
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Helse/Omsorg
  Lege/Tannlege
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Helse/Sosial
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger

Kontakt

Kontakt Øyvind Graadal
Tittel Divisjonsdirektør
E-post oyvind.graadal@sykehuset-innlandet.no
Mobil 905 37 306
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring